Мъжка папрат ( противоглистна папрат) Aspidium Filix-mas SW.

мъжка папрат

 

Мъжка папрат  многогодишно доста едро спорово растение от семейство Папратови (Polypodiaceae). Коренището е косо полегнало, до 25 см. дълго, дебело, чернокафяво отвън, с множество тънки коренчета. От предната му млада част излизат пъпките на листата, а задната стара част постепенно отмира.  Няма надземно стъбло. Листата са до 1 м. дълги, с до 30 см. дълги дръжки, покрити с многобройни тънки , ципести и кафяви люспи.  Отгоре листата са тъмнозелени.

У нас се среща из влажните и сенчести гористи места из храсталаците, главно в по-големите наши планини до 1800 м. надморска височина.

Употребяват се коренищата (Rhizoma Filcis-maris) на мъжката папрат. Бере се през август - октомври и март - април, като коренищата се изкопават  през есента или в ранна пролет, изтърсват се силно от пръстта и се почистват добре от корените.

Мъжка папрат се използва като суровина за химико-фармацевтичната промишленост за производство на лекарствени средства, както и във ветеринарната медицина.

Назад